0911.902.444

MỤC TIÊU – GIÁ TRỊ CỦA TẬP ĐOÀN EIL VIỆT NAM

TẦM NHÌN

Tốc độ tăng trưởng doanh thu hằng năm tăng cao ổn định.
Mở rộng phạm vi khách hàng trong và ngoài nước.
Cung cấp các sản phẩm tốt nhất trên thị trường.
Trở thành công ty có sức hấp dẫn cao đối với các tổ chức, đối tác và nhà đầu tư lớn.
Các thành viên trong công ty có thu nhập gắn kết với tốc độ tăng trưởng của công ty, được tham gia cổ phần trong công ty.

SỨ MỆNH

Thỏa mãn tối đa lợi ích của khách hàng trên cơ sở cung cấp những sản phẩm ưu việt nhất, nhiều tiện ích và chi phí có tính cạnh tranh cao.
Thực sự quan tâm và mang lợi ích cho người lao động không chỉ bằng chính sách, chế độ lương bổng thỏa đáng mà còn là điều kiện phát triển nghề nghiệp, cơ hội thăng tiến, cơ hội tham gia điều hành và cùng sở hữu doanh nghiệp qua các hình thức góp vốn và chia cổ phần.
Tạo lập và nâng cao giá trị bền vững cho các cổ đông và các chủ đầu tư dựa trên sự minh bạch về tài chính, chuyên nghiệp về tổ chức.
Mang lại giá trị cho cộng đồng, cho xã hội. Đồng thời cam kết thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sự hài lòng của khách hàng và hiệu quả kinh tế là mục tiêu
hàng đầu
Trí tuệ, sáng tạo là nền móng vững chắc của công ty.
Đoàn kết, tính chuyên nghiệp là phương châm hoạt động.
Bản sắc văn hóa là điểm tựa cho mọi hoạt động.
Sự nỗ lực đóng góp của mỗi thành viên tạo nên cơ hội thăng tiến, xác định quyền lợi.
Lấy sự khác biệt vượt trội làm lợi thế trong cạnh tranh.

EnglishVietnamese